KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AÇIKLAMA/AYDINLATMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak San.Dış.Tic.Ltd.Şti. aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar. Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1)Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Halley Hediyelik ve Eşya Oyuncak San.Dış Tic.Ltd.Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işliyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberlerde yer alan idari ve teknik önlemleri almak suretiyle koruyoruz.

 2) Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.halleyoyuncak.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak tarafından işlenmektedir. Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak’a ait olan www.halleyoyuncak.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.halleyoyuncak.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. www.halleyoyuncak.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.halleyoyuncak.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www.halleyoyuncak.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.halleyoyuncak.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 3) Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor? 

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

4) Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak ile paylaşılan kişisel veriler, şirketimizin gözetimi ve kontrolü altındadır. Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5) Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak sorumlu değildir. Kişisel verileriniz Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

6) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1.  İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2.  İşlenmişse bilgi talep etme,
 3.   İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4.   Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5.   Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6.   KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7.  Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8.   Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9.  KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

7) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak’a doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

9) Veri Sorumlusu iletişim Bilgileri

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak San.Dış.Tic.Ltd.Şti.

Ekşioğlu Mah. Şile Yolu Cad. No:40 Çekmeköy – İstanbul

Telefon: 0216 641 85 77

Sarıgazi Vergi Dairesi : 456 046 4505 

 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 740762

Wep Adresi: www.halleyoyuncak.com

Kep Adresi: [email protected]

E-Posta Adresi: [email protected]

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak yönelteceğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak tarafımıza iletiniz. Yaptığınız başvuruyu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ve yahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine [email protected] gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru

Belirtilecek Bilgi

Gönderiminde

Şahsen başvuru

(Başvuru        sahibinin bizzat                  Şirket

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak San.dış.tic.ltd.şti.

Ekşioğlu Mah. Şile Yolu Cad.No:40 Çekmeköy - istanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması     Kanunu     Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

merkezimize       gelerek

kimliğini tevsik  edici

                    

belge ile başvurması)

Noter vasıtasıyla tebligat

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak San.dış.tic.ltd.şti.

Ekşioğlu Mah. Şile Yolu Cad.No:40 Çekmeköy - istanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Güvenli      elektronik

imza ile imzalanarak kayıtlı        elektronik

[email protected]

E-posta’nın konu  kısmına  “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

posta (KEP)  yoluyla

başvuru

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı- Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Adres:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

 1. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz:

Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim:

 1. Talep Hakkında Açıklama

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

 
   

 

 

 

 

 1. Konuya İlişkin Ek Belgeler

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuzla birlikte iletiniz.

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

D    Adresime gönderilmesini istiyorum.

D     E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

D     Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibi (kişisel veri sahibi) * Adı Soyadı                                               :

Başvuru Tarihi                   :

İmza                                      :

*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Web sitemizin alışveriş deneyimini geliştirmek adına yasalara uygun bir şekilde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezlerin bazıları web sitemizin işlevselliği için gereklidir, ancak bazıları da site performansını analiz etmek, sizin kimliğinizi tanımak ve içerik ile reklamları kişiselleştirmek amacıyla kullanılır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.